REGULAMIN CZŁONKOSTWA W SPORTFIT EKKO

1. Powstanie członkostwa

1.1. Poniższy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także innych osób przebywających na terenie Klubu.
1.2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
1.3. Członkostwo jest imienne, nie może być przenoszone na osoby trzecie. Członkostwo wykupione przez firmy dla pracowników, w uzasadnionych sytuacjach, może być za zgodą kierownika Klubu przeniesione na innych pracowników tej firmy.
1.4. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakupu karnetów studenckich są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają aktualną legitymację studencką lub szkolną.

2. Karta członkowska

2.1. Dokumentem stwierdzającym członkostwo Sportfit Ekko (zwanego dalej „Klubem”) jest wyłącznie ważna, opłacona karta członkowska (karnet) Klubu.
2.2. W razie wątpliwości pracownicy Klubu mają prawo poprosić o okazanie innego dokumentu niż karta członkowska w celu potwierdzenia tożsamości.
2.3. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty członkowskiej powinien być niezwłocznie zgłoszony Recepcji Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.
2.4. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi.
2.5. Karnet 3 miesięczny może zostać zawieszony jednorazowo, maksymalnie na jeden tydzień. Karnet miesięczny oraz karnet na 10 wejść nie podlega zawieszeniu. Zawieszenie karnetu następuje tylko na wniosek członka złożony na formularzu dostępnym w recepcji Klubu.
2.6. Karnet opłacany poprzez stałe zlecenie bankowe może być zawieszony na 2 m-ce w ciągu roku. Koszt zawieszenia wynosi 30 zł. Opłata wpisowa przy podpisaniu umowy na stałe zlecenie bankowe wynosi 60 zł i nie podlega zwrotowi. Rezygnacja ze stałego zlecenia bankowego następuje na wniosek członka złożona na formularzu dostępnym w recepcji Klubu.

3. Obowiązki klubowicza

3.1. Członek Klubu korzystający z karnetu obowiązującego w wyznaczonych godzinach zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania z Klubu. Pracownik Klubu może odmówić wstępu członkowi, jeżeli do końca wyznaczonego czasu, w którym karnet obowiązuje pozostało mniej niż 30 min.
3.2. Za uszkodzenia mienia Klubu powstałe wskutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów lub urządzeń w którymkolwiek z pomieszczeń Klubu, członek ponosi odpowiedzialność materialną.
3.3. Podczas ćwiczeń na sali i siłowni obowiązuje strój oraz czyste obuwie sportowe. Koszulka powinna być ubrana podczas całego pobytu, zarówno na sali do aerobiku jak i na siłowni. Na korcie do gry w squash obowiązują buty sportowe z nie rysującą parkietu podeszwą (non marking).
3.4. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez trenerów nie zatrudnionych przez Klub.
3.5. Kierownik Klubu upoważniony jest do nakazania opuszczenia Klubu lub jednostronnego wypowiedzenia członkostwa w trybie natychmiastowym, bez zwrotu uiszczonych opłat w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zamierzonego naruszenia zasad postępowania z przyrządami i urządzeniami w Klubie, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub naruszenia swoim zachowaniem zasad współżycia społecznego.
3.6. Instruktorzy prowadzący zajęcia aerobiku mają prawo nie wpuścić na zajęcia, osoby, które nie brały udziału w rozgrzewce.
3.7. Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku, gdy liczba zainteresowanych nie przekracza 3 osób.
3.8. Na terenie Klubu zabronione jest używanie alkoholu, narkotyków i palenie papierosów. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z usług Klubu.
3.9. Członek Klubu obowiązany do opuszczenia klubu najpóźniej z nadejściem jego zamknięcia.
3.10. Na zajęcia sztangi i cycling ze względu na ograniczoną ilość sprzętu obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Rezerwacja może być dokonana przez klubowicza za pomocą strony internetowej bądź bezpośrednio w recepcji klubu na 7 dni naprzód. Osoby, które rezerwują miejsce i nie pojawiają się na zajęciach lub nie odwołają rezerwacji na 2 h przed zajęciami nie będą mogły rezerwować miejsca przez 2 tygodnie

4. Odpowiedzialność Klubu

4.1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia członka powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że śmierć, uszkodzenia ciała lub utrata zdrowia zostały spowodowane zawinionym działaniem bądź zaniechaniem Klubu lub członków personelu Klubu.
4.2. Szafki w szatniach udostępniane są bezpłatnie tylko na czas pobytu w Klubie. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach Klubu, chyba, że szkoda poniesiona przez członka Klubu została spowodowana przez personel Klubu na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony Klubu. W celu ich zabezpieczenia należy skorzystać z zabezpieczeń w Recepcji Klubu. Przed zamknięciem Klubu członkowie są obowiązani usunąć wszystkie swoje rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie całego Klubu. Z pozostawionymi rzeczami Klub postąpi według własnego uznania.
4.3. Godziny otwarcia klubu: pon.-pt.: 6.00-22.00, sobota: 9.00-20.00, niedziela: 9.00-20.00.
4.4. Członkowie zobowiązani są uregulować wszystkie należności wynikające z usług dodatkowych najpóźniej przy opuszczeniu Klubu.
4.5. Zmiany do Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie ich treści w Recepcji Klubu.
4.6. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

REGULAMIN PROMOCJI – VOUCHERY GOTÓWKOWE SPORTFIT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji – Vouchery Gotówkowe SPORTFIT jest Sportfit Sp. z o.o. , ul. Struga 15, 70-777 Szczecin.
1.2. W promocji udział może wziąć każda osoba powyżej 16-go roku życia.
1.3. Voucher upoważnia do otrzymania rabatu w wysokości kwoty wyszczególnionej na rewersie voucheru przy zakupie jednej z 4 wymienionych usług: zakup karnetu w klubie fitness, zakup treningu personalnego, wynajęcie kortu do gry squash wraz z wynajęciem trenera gry squash oraz wynajęcie kortu squash.
1.4. Udział w promocji jest dobrowolny.
1.5. Czas trwania promocji obejmuje okres od 28.03.2016 do 31.12.2016.
1.6. Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

2.1. Vouchery wydawane są przez podmioty działające w Centrum Sportu i Zdrowia przy ul. Struga.
2.2. Sportfit wydaje vouchery osobie, z polecenia której osoba niebędąca nigdy wcześniej posiadaczem karty klubu Sportfit Ekko Squash&Fitness zakupiła dowolny karnet członkowski w klubie Sportfit.
2.3. Voucher można również uzyskać od klubu Sportfit biorąc udział w różnych wydarzeniach okolicznościowych, które wcześniej zostały ogłoszone na stronie www. Sportfit.com.pl. bądź na stronie www.facebook.com/sportfitekko
2.4. Voucher jest realizowany w recepcji klubu Sportfit Ekko. Po zrealizowaniu voucher jest przekazywany pracownikowi recepcji.
2.6. Voucher upoważnia okaziciela wskazanego na voucherze do uzyskania rabatu w wysokości równej kwocie wyszczególnionej na rewersie voucheru.
2.7. Voucher jest ważny przez 31 dni od daty wskazanej na rewersie voucheru.
2.8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
2.9. Voucher nie może być udostępniony osobie trzeciej oraz nie może być przedmiotem handlu.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Organizator promocji zastrzega sobie zmianę Regulaminu Promocji z zastrzeżeniem, ze nie będzie to miało wpływu na prawa nabyte przez Uczestników.
3.2. Czas trwania promocji może ulec zmianie.

Sprawdź naszą ofertę zajęć

Zadzwoń teraz lub napisz maila


Centrum Sportu Sportfit Ekko
ul. Struga 15 (budynek Ekko)
70-777 Szczecin