REGULAMIN STREFY SIŁOWNI, FITNESS, SQUASH I TENISA STOŁOWEGO W KLUBIE SPORTFIT EKKO SQUASH & FITNESS

1. Powstanie członkostwa.

1.1.  Poniższy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także innych osób przebywających na terenie Klubu.
1.2.  Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat może zostać Członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

1.3.  Członkostwo jest imienne, nie może być przenoszone na osoby trzecie. Wyjątek stanowi karnet 3 miesięczny na 10 wejść, który jest ważny na okaziciela karnetu.

1.4.  Prawo do ograniczonego członkostwa klubowego mają osoby, które wykupią wejście jednorazowe,  posiadacze ważnej karty Multisport, Medicover, FitPro, PZU. Takie członkostwo jest aktywowane po rejestracji wejścia w recepcji klubu i wygasa po opuszczeniu klubu.

1.5.   Prawo nabycia członkostwa czasowego przysługuje również osobom, które wykupią jednorazowe wejście do strefy Squash i Tenis Stołowy.  Członkostwo w Strefie Squash i Tenis Stołowy jest aktywowane po rejestracji wejścia w Recepcji Klubu i wygasa po opuszczeniu klubu.  Prawo do nabycia członkostwa czasowego w Strefie Squash i Tenis Stołowy mają osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby młodsze mogą korzystać z wymienionej strefy jedynie pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat.

1.6.  Osobami uprawnionymi do korzystania z zakupu karnetów studenckich są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia i posiadają aktualną legitymację studencką lub szkolną.

1.7.  Osobami uprawnionymi do korzystania z zakupu karnetów emeryckich są osoby, które ukończyły 60 lat (panie) i 65 lat (panowie).

1.8.  Opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

2. Przebywanie na terenie klubu.

2.1.  Prawo do przebywania w pomieszczeniach klubowych i do udziału w zajęciach mają jedynie osoby z ważną i opłaconą kartą członkowską, wykupiły jednorazowe wejście do klubu lub do Strefy Squash i Tenis Stołowy, zarejestrowały wejście kartą programu płacowego Multisport, Medicover, FitPro, PZU, są członkiem Akademii Squash lub Akademii Tenisa Stołowego.

2.2.  Wejście do Strefy Squash i Tenisa Stołowego mają również opiekunowie niepełnoletnich członków Akademii Squash i Tenisa Stołowego po uprzednim otrzymaniu zgody pracownika klubu i założeniu obuwia ochronnego.

2.3.  W razie wątpliwości pracownicy Klubu mają prawo poprosić o okazanie innego dokumentu niż karta członkowska w celu potwierdzenia tożsamości.

3.Obowiązki i prawa członka.
3.1.  Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Klubu w trakcie zakupu pierwszego karnetu i podpisania Umowy Klubu.

3.2.  Zarejestrowanie wejścia posiadacza karty Multisport, Medicover, FitPro, PZU oraz zakup jednorazowego wejścia  do klubu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Klubu.

3.3.  Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych godzin korzystania z Klubu. Pracownik Klubu może odmówić wstępu członkowi, jeżeli do zamknięcia klubu pozostało mniej niż 30 min.

3.4.  Poszczególne członkostwa mogą być zawieszone a ważność karnetu przedłużona o okres zawieszenia. Posiadacz karnetu  3 miesięcznego opłaconego z góry, może zawiesić karnet jednorazowo, maksymalnie na dwa tygodnie. Karnet opłacany stałym przelewem, może być zawieszony bezpłatnie na 1 miesiąc. W przypadku dłuższego zawieszenia pobierana jest opłata w kwocie 30 zł za każdy 1 m-c. W okresie zawieszenia nie pobierana jest opłata za członkostwo. Karnet miesięczny oraz karnet na 10 wejść nie podlega zawieszeniu. Zawieszenie karnetu następuje tylko na wniosek członka złożony Recepcji Klubu.

3.5. Za uszkodzenie mienia Klubu powstałego wskutek niewłaściwego wykorzystywania przedmiotów, sprzętów lub urządzeń w którymkolwiek z pomieszczeń Klubu, Członek Klubu ponosi odpowiedzialność materialną.
3.6. W Strefie Fitness i Siłownia obowiązuje pełny strój (koszulka i spodenki) oraz czyste obuwie sportowe. W strefie Squash i Tenis Stołowy obowiązują buty sportowe z nie rysującą parkietu z podeszwą (non marking).

3.7. Na terenie Klubu nie mogą być prowadzone treningi personalne bez zgody właściciela klubu Sportfit.

3.8. Kierownik Klubu upoważniony jest do nakazania opuszczenia Klubu lub jednostronnego wypowiedzenia członkostwa w trybie natychmiastowym, bez zwrotu uiszczonych opłat w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zamierzonego naruszenia zasad postępowania z przyrządami i urządzeniami w Klubie, naruszenia zasad bezpieczeństwa lub naruszenia swoim zachowaniem zasad współżycia społecznego.
3.9. Instruktorzy prowadzący zajęcia aerobiku mają prawo nie dopuścić do zajęć osoby, które nie brały udziału w rozgrzewce.
3.10. Na terenie Klubu zabronione jest używanie alkoholu, narkotyków i palenie papierosów. Osoby w stanie nietrzeźwym nie mogą korzystać z usług Klubu.

4. Odpowiedzialność Klubu.
4.1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. Klub nie ponosi odpowiedzialności za śmierć, uszkodzenia ciała lub utratę zdrowia członka powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostały spowodowane zawinionym działaniem bądź zaniechaniem Klubu lub personelu Klubu.
4.2. Szafki w szatniach udostępniane są na czas pobytu w Klubie. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub innych pomieszczeniach Klubu. Przed zamknięciem Klubu członkowie są obowiązani usunąć wszystkie swoje rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie całego Klubu. Z pozostawionymi rzeczami Klub postąpi według własnego uznania.
4.3. Godziny otwarcia klubu: pon.- pt.: 6.30-22.00, weekend: 9.00-20.00.
4.4. Członkowie zobowiązani są uregulować wszystkie należności wynikające z usług dodatkowych najpóźniej przy opuszczeniu Klubu.
4.5. Zmiany do Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie ich treści w Recepcji Klubu.
4.6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Sprawdź naszą ofertę zajęć

Zadzwoń teraz lub napisz maila